Peuterclub en het VVE project

Kinderen kunnen vanaf 2 tot 4 jaar naar de peuterspeelzaal. Vaak mogen ze voor die datum al een paar keer komen wennen. Het gaat om 2 tot 4 dagdelen, afhankelijk van het aanbod in je gemeente.

Wat leert je kind?
Kinderen vinden het leuk om naar de speelzaal te gaan. Hun ontwikkeling wordt spelenderwijs bevorderd. Peuters leren samen spelen, rekening houden met andere kinderen, op de beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme
Op een speelzaal is een vast ritme. Dit geeft de peuters een veilig gevoel.
• Vrij spelen: de peuters bouwen, spelen in de poppenhoek of in de garage, ze doen een spelletje of maken een puzzel.
• Kringactiviteit: er wordt een verhaal voorgelezen, gezongen en de kinderen kunnen iets vertellen over hun belevenissen.
• Gezamenlijk eten en drinken: hiervoor nemen de kinderen een tasje mee met fruit en een beker drinken
• Knutselactiviteit: er wordt naar hartenlust getekend, gekleurd, geverfd en geplakt.
• Als het weer het toelaat kunnen de kinderen buiten spelen
Je kind went aan dit ritme. De stap naar groep 1 is dan gemakkelijker.

VVE en Nederlands leren
Voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken, is de peuterspeelzaal van extra groot belang. Er wordt daar veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en voorbereidend rekenen, bewegen, motoriek, muziek en sociale-emotionele ontwikkeling. Op onze peuterspeelzaal wordt gebruik gemaakt van Uk en Puk, dit stimuleert alle ontwikkelingsgebieden van peuters

De leidsters
In iedere groep zijn 2 pedagogische peuterleidsters werkzaam. Onze leidsters zijn beide professioneel geschoold en zij worden ondersteund door een ouder. Als je kind naar de basisschool gaat, zorgt de leidster ervoor dat er een goede overdracht plaatsvindt naar de basisschool via het

Leerlingvolgsysteem KIJK

Vanaf 2014 observeren en  registreren wij de ontwikkeling van onze peuters met het ontwikkelingsmodel KIJK 0—4 jaar. Hierbij wordt het ontwikkelingsverloop in beeld gebracht. Deze gegevens worden overgedragen aan de basisschool. Door te werken in deze combinatie worden de brede ontwikkelingskansen van de kinderen vergroot. Sinds 2014 worden onze peuterleidsters geschoold in dit observatiemodel.

Klachtencommissie
Wanneer een verzorger een klacht heeft over de wijze waarop een leidster het kind behandeld kan de klacht eerst bij de desbetreffende leidster neer worden gelegd. In 2012 is er een contract met DeGeschillencommissie afgesloten, hier kunnen ouders ook rechtstreeks een klacht aan voorleggen.
Klik hier voor de website.

Op 1 januari 2013 is de peuterspeelzaal opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) dit houdt in dat PSZ Wantij  aan alle wettelijke eisen voldoet.

Aanmelden
Geef je kind tijdig op voor de peuterspeelzaal, want het kan voorkomen dat je kind even moet wachten i.v.m. het beperkte aantal peuterplaatsen.
Sinds 2010 zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen opgenomen in de Wet Oké. Met de Gemeente Ameland proberen we daar dan ook een goede lijn in te vinden. Verder wordt er van de  ouders een VOG verklaring (Verklaring van goed gedrag) gevraagd. Indien deze niet overgedragen kan worden dan is het niet mogelijk om de desbetreffende ouder/vrijwilliger in te zetten als ouderhulp. Deze VOG verklaring kan aangevraagd worden bij de Gemeente Ameland.

Jantje Beton
Elk jaar wordt er in maart een collecte gehouden voor Jantje Beton. Er wordt van de peuterouders verwacht dat ze meehelpen. Van de opbrengst wordt de helft gestort op de rekening van Jantje Beton. de andere helft word besteed aan de peuterspeelzaal. Meedoen levert dus extra geld op! Als ieder een paar straatjes loopt is het dus zo gebeurt.

Jaarlijks voert Dorpshuis ’t Wantij een R&I uit van Veiligheid en & Gezondheid via de Risicomonitor
Verder wordt er een Vrijwilligersbeleid gevolgd en is er een Handdoeken protocol.
Indien u vragen

PSZWantij past het vier ogen en oren principe toe. Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op onze peuters. De branche organisatie kinderopvang heeft samen met Boink een brochure uitgegeven over het 4-ogen principe in de praktijk. Deze brochure kunt u downloaden op www.boink.info

Voor meer informatie kunt u terecht op www.peuterspeelzaalwantij.nl